کامیون کاماز ۱۰ چرخ کشنده مدل   ۶۴۶۰   (آراز )

قیمت

مبلغ تسهیلات

پیش پرداخت

یک ماه بعد

دو ماه بعد

سه ماه بعد

۱/۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۰ تا ۸۰ در صد قیمت خودرو

کامیون کاماز ۶ چرخ کشنده مدل   ۵۴۶۰   (آراز )

قیمت

مبلغ تسهیلات

پیش پرداخت

یک ماه بعد

دو ماه بعد

سه ماه بعد

۱/۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۰ تا ۸۰ در صد قیمت خودرو

کامیون کاماز ۱۰ چرخ کمپرسی مدل ۶۵۲۰ (آراز )

قیمت

مبلغ تسهیلات

پیش پرداخت

یک ماه بعد

دو ماه بعد

سه ماه بعد

۱/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۰ تا ۸۰ در صد قیمت خودرو

 

 

۸*مبلغ  پنجاه میلیون ریال برای اطاق بار  کمپرسی در نظر گرفته شده است. در صورت در خواست متقاضی برای تحویل کامیون با اطاق بار  مابه  التفاوت  دریافت   خواهد گردید

کامیون کاماز ۶ چرخ کمپرسی مدل ۵۳۶۰۵ (آراز )

قیمت

مبلغ تسهیلات

پیش پرداخت

یک ماه بعد

دو ماه بعد

سه ماه بعد

۱/۵۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۰ تا ۸۰ در صد قیمت خودرو

 

 

*مبلغ چهل میلیون  ریال برای اطاق بار کمپرسی در نظر گرفته شده است. در صورت در خواست متقاضی برای تحویل کامیون با اطاق بار مابه التفاوت  دریافت خواهد گردید.

کامیون کاماز باری ۱۰ چرخ مدل ۶۵۲۰

قیمت

مبلغ تسهیلات

پیش پرداخت

یک ماه بعد

دو ماه بعد

سه ماه بعد

۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۰ تا ۸۰ در صد قیمت خودرو

کامیون باری ۶ چرخ مدل   ۵۳۶۰

قیمت

مبلغ تسهیلات

پیش پرداخت

یک ماه بعد

دو ماه بعد

سه ماه بعد

۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۷۰ تا۸۰ در صد قیمت خودرو

 

توجه :

۱-       در صورت خريد نقدي ۳% تخفيف داده خواهد شد . ودر صورت استفاده متقاضي از تسهيلات هزينه هاي مرتبط با تسهيلات دريافتي پس از كسر ۳% از متقاضي دريافت خواهد شد .

۲-       براي متقاضيان طرح نوسازي ناوگان فرسوده كشور ۵% تخفيف منظور خواهد شد .

۳-       در هنگام تحويل ۶%عوارض قانوني از متقاضي دريافت خواهد گرديد .

۴-       باقيمانده قيمت خودرو پس از احتساب تسهيلات دريافتي و همچنين مبالغ پرداختي در زمان تحويل محاسبه و دريافت خواهد گرديد .

,

 

نظر بدهید

شرکت الوند خودرو دیزل عرضه کننده و فروش انواع خودروهای سواری و لوکس در شمالغرب کشور